بررسی تاثیر ساختار سقف بر پارامترهای آکوستیکی تالار‌های سخنرانی

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1-10 (10)
کد مقاله : 1000-ISAV (R1)
نویسندگان
گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه غیرانتفاعی لامعی گرگانب
چکیده
سقف یک سالن سخنرانی نقش بسزایی در کنترل زمان واخنش و سایر پارامترهای تاثیرگذار آکوستیکی آن دارد. در این مطالعه 4 ساختار سقفی رایج در 2 گروه فرمی در نرم افزار اتوکد شبیه سازی حجمی و سپس در نرم افزار EASE مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج بدست آمده سقف های گنبدی که ریشه در معماری ایرانی دارند عملکرد بهتری در این حوزه داشتند که هر چه قطر این گنبدها کوچک تر باشد عملکرد متقابل بهتر خواهد بود. از میان سقف های ساده ساختار سقف شیبدار (شیب به سمت صحنه) عملکرد مطلوب تری داشت. درخلال پژوهش همچنین سالنهای با سقف ساده برای کاربری اجرای موسیقی و کنسرت و سالنهای با سقف شیبدار برای کاربری سالن های چند منظوره پیشنهاد شد. این پژوهش می تواند هدف سایر مطالعات برای بررسی دیگر جداره های تاثیرگذار نظیر جداره های جانبی، انتهایی و نیز کف به عنوان جایگاه تماشاچیان از لحاظ آکوستیکی باشد. .
کلیدواژه ها
موضوعات
مراجع
<p>[1]. Drotleff, H., &amp; Zhou, X. (2001). &ldquo;Attractive room acoustic design for multi-purpose halls&rdquo;. Acta Acustica united with Acustica, 87(4), 500-504.<br />[ 2[. مجیدی، ه، فرشچی، ح و غفاری، ا، " یکپارچه سازی طراحی پارامتریک و مهندسی آکوستیک )برای شکل دادن به سالن کنسرت(" نشریه<br />انجمن آکوستیک و ارتعاشات، دوره 7، شماره 14 ، 1397 ، ص 40 - 56<br />[3]. Azad, H., Ali Qapu, &ldquo;Persian Historical Music Room&rdquo;, Proceedings of the Institute of Acoustics, 2008, Vol.30, no,3, pp.1-6.<br />[ 4[. قیابکلو, ز.، " طراحی آکوستیکی سالن همایش چند منظوره با الهام از صدف دریایی"، مجله هنرهای زیبا، 1392 ، شماره 3 قسمت 18 ، صفحه<br />17-24</p> <p>5[. احمدی، ع، " میدان ری وربرنت افقی، رویکردی در تحلیل صوتی طراحی تالار های چند منظوره"، مجله انجمن مهندسی صوتیات ایران، سال<br />8، شماره 1 ، 1399<br />[ 6[. گروت, ل, ن، وانگ, د، ع,عینی فر، مترجم، ) 1393 ( " روش تحقیق در معماری"، انتشارات دانشگاه تهران.<br />[ 7 [. قیابکلو, ز. ) 1393 (. " مبانی فیزیک ساختمان )آکوستیک( ")نسخه ویرایش هشتم(. تهران, ایران: انتشارات جهاد دانشگاهی.<br />[8]. Long, M. (2005). &ldquo;Architectural acoustics&rdquo;. Elsevier.<br />[9]. Everest, F. A. (2001). &ldquo;Master handbook of acoustics&rdquo;. McGraw-Hill.<br />[10]. Beranek, Leo, &ldquo;Concert halls and opera houses: music, acoustics, and architecture&rdquo;, Springer Science &amp; Business Media, 2012.<br />[11]. Hoffmeier, J. "Untersuchungen zum Einflu&szlig; von Raumklang-f&auml;rbungen auf die Deutlichkeit von Sprache [Investigations on the influence of room timbres on speech definition] Thesis for a degree at the TU Dresden", Technical University of Denmark, 1996.</p>