علمی - پژوهشی

تجربه صنعتی - مطالعه موردی

 • آزمون های شوک و ارتعاش
 • صنعت پتروشیمی
 • آکوستیک در معماری
 • صنعت خودرو و ریلی
 • آکوستیک در موسیقی
 • صنعت دفاعی
 • آکوستیک زیر آب
 • صنعت معدنی
 • آلودگی صوتی
 • صنعت نفت و گاز
 • پایش وضعیت ارتعاش و صوت
 • صنعت نیروگاه
 • پردازش سیگنال در آکوستیک
 • صنعت هوا و فضا
 • تحلیل سیگنال های گفتاری
 • سایر
 • دینامیک خودرو

 

 • دینامیک سازه

 

 • دینامیک سازه های عمران

 

 • شناسایی سامانه ها و سازه های مکانیکی

 

 • فیزیک صوت

 

 • کنترل نوفه و ارتعاش

 

 • ماشین آلات دوار

 

 • مهندسی آکوستیک

 

 • نوفه و ارتعاشات ریلی

 

 • واکنش انسان به صوت و ارتعاش