جهت آماده سازی مقالات، به الگوی های نگارشی زیر رجوع فرمایید.

1- الگوی نگارش چکیده - فارسی

2- الگوی نگارش مقاله کامل - فارسی

3- الگوی نگارش چکیده - انگلیسی

4- الگوی نگارش مقاله کامل - انگلیسی

* دقت فرمایید که فایل مقاله کامل حتما باید با فرمت PDF بارگذاری گردد.

* در بخش فایل های تکمیلی، فایل چکیده مقاله ( به صورت 2 فایل PDF و Word )را بارگذاری نمایید.