برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

17 آذر 1400
08:00-15:00

0

ریال
دانشجویان

2,160,000

ریال
شرکت کننده آزاد

3,600,000

ریال
نوع عضویت شماره 2

1,800,000

ریال
نوع عضویت شماره 3

3,240,000

ریال
غیرحضوری
شرکت کنندگان: 4
دکتر محمدرضا الهامی -مهندس عباس فتح تبار- دکتر عباس اسدزاده

16 آذر 1400
13:00-18:00

0

ریال
دانشجویان

1,980,000

ریال
شرکت کننده آزاد

3,300,000

ریال
نوع عضویت شماره 2

1,650,000

ریال
نوع عضویت شماره 3

2,970,000

ریال
غیرحضوری
شرکت کنندگان: 1
مهندس سهند اطهری - مهندس نسرین حقیقی

17 آذر 1400
15:00-20:00

0

ریال
دانشجویان

1,980,000

ریال
شرکت کننده آزاد

3,300,000

ریال
نوع عضویت شماره 2

1,650,000

ریال
نوع عضویت شماره 3

2,970,000

ریال
غیرحضوری
شرکت کنندگان: 4
مهندس سهند اطهری- مهندس رضا اسدپور

16 آذر 1400
08:00-12:00

0

ریال
دانشجویان

1,800,000

ریال
شرکت کننده آزاد

3,000,000

ریال
نوع عضویت شماره 2

1,500,000

ریال
نوع عضویت شماره 3

2,700,000

ریال
غیرحضوری
شرکت کنندگان: 1
دکتر محمدرضا الهامی

18 آذر 1400
08:00-12:00

0

ریال
دانشجویان

1,800,000

ریال
شرکت کننده آزاد

3,000,000

ریال
نوع عضویت شماره 2

1,500,000

ریال
نوع عضویت شماره 3

2,700,000

ریال
غیرحضوری
شرکت کنندگان: 7
دکتر عبدالرضا اوحدی -دکتر ابوالفضل حسنی بافرانی

18 آذر 1400
13:00-16:00

0

ریال
دانشجویان

1,620,000

ریال
شرکت کننده آزاد

2,700,000

ریال
نوع عضویت شماره 2

1,350,000

ریال
نوع عضویت شماره 3

2,430,000

ریال
غیرحضوری
شرکت کنندگان: 21
دکتر مجید رجبی- مهندس سالار خوبانی

16 آذر 1400
08:00-12:00

0

ریال
دانشجویان

1,800,000

ریال
شرکت کننده آزاد

3,000,000

ریال
نوع عضویت شماره 2

1,500,000

ریال
نوع عضویت شماره 3

2,700,000

ریال
غیرحضوری
شرکت کنندگان: 1
دکتر فرزاد رفیعیان - مهندس مهرداد رنجبر

17 آذر 1400
08:00-15:00

0

ریال
دانشجویان

2,160,000

ریال
شرکت کننده آزاد

3,600,000

ریال
نوع عضویت شماره 2

1,800,000

ریال
نوع عضویت شماره 3

3,240,000

ریال
غیرحضوری
شرکت کنندگان: 11
دکتر عباس روحانی

17 آذر 1400
08:00-12:00

0

ریال
دانشجویان

1,800,000

ریال
شرکت کننده آزاد

3,000,000

ریال
نوع عضویت شماره 2

1,500,000

ریال
نوع عضویت شماره 3

2,700,000

ریال
غیرحضوری
شرکت کنندگان: 2
مهندس روح اله سیاه تیری

16 آذر 1400
08:00-12:00

0

ریال
دانشجویان

1,800,000

ریال
شرکت کننده آزاد

3,000,000

ریال
نوع عضویت شماره 2

1,500,000

ریال
نوع عضویت شماره 3

2,700,000

ریال
غیرحضوری
شرکت کنندگان: 9
مهندس زهرا طاهرخانی

16 آذر 1400
13:00-17:00

0

ریال
دانشجویان

1,800,000

ریال
شرکت کننده آزاد

3,000,000

ریال
نوع عضویت شماره 2

1,500,000

ریال
نوع عضویت شماره 3

2,700,000

ریال
غیرحضوری
شرکت کنندگان: 12
دکتر علی لقمانی-مهندس یوسف اشرف نیا

18 آذر 1400
08:00-12:00

0

ریال
دانشجویان

1,800,000

ریال
شرکت کننده آزاد

3,000,000

ریال
نوع عضویت شماره 2

1,500,000

ریال
نوع عضویت شماره 3

2,700,000

ریال
غیرحضوری
شرکت کنندگان: 8
دکتر محمد نوازی

17 آذر 1400
16:00-19:00

0

ریال
دانشجویان

1,620,000

ریال
شرکت کننده آزاد

2,700,000

ریال
نوع عضویت شماره 2

1,350,000

ریال
نوع عضویت شماره 3

2,430,000

ریال
غیرحضوری
شرکت کنندگان: 14
مهندس علی اکبر وکیلی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.