1. سخنرانی پرفسور لاکاربونارا، پس از برنامه ریزی مجدد در ساعت 13 برگزاری خواهد شد.
سخنرانی پرفسور لاکاربونارا، پس از برنامه ریزی مجدد در ساعت 13 برگزاری خواهد شد.