سخنرانی پرفسور لاکاربونارا، پس از برنامه ریزی مجدد در ساعت 13 برگزاری خواهد شد.

سخنرانی پرفسور لاکاربونارا، پس از برنامه ریزی مجدد در ساعت 13 برگزاری خواهد شد.

18 آذر 1400