سخنرانی پرفسور لاکاربونارا، پس از برنامه ریزی مجدد در ساعت 13 برگزاری خواهد شد.
1400-09-18

ضمن عرض پوزش، سخنرانی پرفسور لاکاربونارا؛ در ساعت مقرر ( 11:30 صبح ) برگزار نشد. پس از برنامه ریزی مجدد، سخنرانی در ساعت 13 برگزاری خواهد شد.