حمایت کنندگان اصلی
حامی معنوی
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه تهران
حامی مالی
شرکت صنعت آموز نوین پارسی