بررسی و مقایسه نتایج تست عملکرد ارتعاشی استاک بریج دمپرها مطابق آخرین تغییرات استاندارد IEC61897-2020

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 1-8 (8)
کد مقاله : 1003-ISAV (R1)
نویسندگان
1کارشناس پژوهشی پژوهشگاه نیرو
2رئیس پژوهشکده تولید پژوهشگاه نیرو
چکیده
انرژی الکتریکی تولید شده در نیروگاه‌ها توسط خطوط انتقال به پست های نزدیک محل مصرف منتقل می‌شود. کابل‌ها یا همان هادی‌ها از اصلی‌ترین تجهیزات خطوط انتقال می‌باشند. هادی‌ها در اثر عوامل طبیعی همچون باد، برف و یخبندان و ... دچار نوسان می‌شوند. در صورت عدم مهار انرژی حاصل از این نوسانات آسیب‌های جدی به خطوط انتقال وارد می‌شود. این نواسانات بر روی اتصالات و هادی‌های خط تأثیر نامطلوب داشته و منجر به فرسودگی زودرس، کاهش عمر مفید و نهایتاً پارگی آنها نیز می گردد. به همین علت محققان و طراحان خطوط انتقال نیرو همواره به دنبال شناخت دقیقتر این پدیده و یافتن راه‌هایی جهت حذف یا کاهش اثرات سوء آن بوده و هستند .یکی از راه های جذب و اتلاف انرژی حاصل از این نوسانات استفاده از استاک بریج دمپرها می‌باشد. عملکرد ارتعاشی این تجهیزات مطابق با دستورالعمل یا همان استاندارد IEC61897 مورد بررسی قرارمی‌گیرد. در سال 2020 استاندارد نسخه جدیدی از دستورالعمل انجام این تست را منتشر نمود که مطابق آن تست خستگی استاک بریج دمپر‌ها در همه نقاط دارای تشدید به میزان برابرانجام ‌شود. در این تحقیق عملکرد ارتعاشی تعدادی استاک بریج دمپر دو رزونانسه، با طراحی مشابه و شرایط تست یکسان و براساس دستورالعمل قدیم و جدید مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن با یکدیگر مقایسه شده است. از بررسی وتحلیل نمودارها و جداول حاصل از نتایج تست نمونه‌ها مطابق دستورالعمل جدید و قدیم استاندارد این نتیجه حاصل می‌شودکه نتایج تست‌ها بر اساس دستور العمل جدید بیشتر به عملکرد دمپر برروی خط نزدیک می‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
مراجع
<p>- ا.غلامی، م.میرزایی "بررسی نوسانات گالوپینگ در خطوط هوایی انتقال انرژی، مدلسازی، محاسبه نقطه تعادل و ارئه<br />مدل الکتریکی" نشریه مهندسی برق و کامپیوتر ایران، تابستان 1382<br />2 - م.آسایش، ع.صیامی،ا.همدانیان "تحلیل طراحی و تست دینامیکی جاذب- دمپر ارتعاشات آئولین در خطوط انتقال نیرو"<br />بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق (psc 2011) ، مجموعه مقالات، آبان ماه، 1390<br />3 - م.مینائی، م.صادقی " تخمین پارامترهای میراگر استاکبریج و بررسی میزان جذب انرژی میراگر از روش بروزرسانی<br />مدل و آنالیز مودال تجربی " مجله مهندسی مکانیک مدرس) 10 - 16 ( دی ماه 1395<br />4 - ح.مظاهری، م.صادقی "بررسی نرخ خرابی خطوط انتقال قدرت ناشی از نوسانات عرضی و اثر نصب دمپر استاک بریج<br />در کاهش آن" بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق) PSC 2006 ) آبان ماه 1385<br />5. International standard edition 2. 2020 03<br />6. G. V. Parkinson, on the aero elastic instability of bluff cylinders,<br />Journal of Applied Mechanics, Vol. 28, No. 2, pp. 252-258, 1961<br />7. J.G. Allnut, M. D. Rowebotton &ldquo;Damping of Aeolian on overhead<br />Lines by vibration dampers&rdquo; IEEE Proceeding, Vol. 121, No. 10, pp. 1174, 1974.<br />8. M. S.Dhotard, N. Ganesan, B.V.A. Rao, Transmission line vibration with 4-R Dampers, Journal of Sound and Vibration, Vol.60, No. 4, pp. 604-606, 1978.<br />9. N.barbieri, R. barbieri &ldquo;Dynamic analysis Stockbridge damper&rdquo; advances in acoustic and vibration, 2012</p>