پایش سلامت و کنترل ارتعاشات پنل انعطاف پذیر حاوی ترک فضاپیما در مانور وضعیت

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1012-ISAV (R1)
نویسندگان
1پژوهشگاه هوافضا-پژوهشکده سامانه های فضانوردی
2پژوهشگاه هوافضا (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، پژوهشکده سامانه های فضانوردی
3پژوهشگاه هوافضا (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
چکیده
این مقاله به پایش سلامت و کنترل ارتعاشات فضاپیمای انعطاف پذیر در مانور وضعیت با استفاده از وصله های حسگر/ عملگر پیزوالکتریک و روش فیدبک نرخ کرنش پرداخته است. پنل انعطاف پذیر حاوی ترک با رویکرد تئوری تیر اویلر-برنولی و روش اجزاء محدود مدلسازی شده و معادلات غیرخطی حرکت سیستم کاملاً کوپل صلب-انعطاف پذیر با رویکرد لاگرانژ استخراج شده است. رویکرد پایش سلامت مبتنی بر روش ارتعاشات-پایه با اندازه گیری نرخهای کرنش هر المان انجام شده و معیار مناسبی برای بهینه سازی انرژی کل سیستم خواهد شد. تابع انرژی سیستم متشکل از انرژیهای جنبشی و پتانسیل پنلهای انعطاف پذیر و زاویه دوران هاب صلب میباشد که با استفاده از ضرایب وزنی مختلف ارزش دهی شده است. شبیه سازیها برای مکان ثابت ترک و جانماییهای مختلف برای تعداد محدود وصله های عملگر پیزوالکتریک در قالب یک مطالعه مقایسه ای معیاری منحصربه فرد در تعیین تعداد و مکان عملگرها با توجه به ماموریتها و مانورهای فضاپیماهای مدرن امروزی میباشد.
کلیدواژه ها
موضوعات