طراحی، مدلسازی و ساخت چاقوی برش دستی التراسونیک

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1033-ISAV (R1)
نویسندگان
1طراحی صنعتی، دانشگاه الزهرا (س)
2دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مکانیک، گروه ساخت و تولید،
3خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مکانیک، گروه ساخت و تولید،
چکیده
با ظهور تکنولوژی التراسونیک، تحقیقات برای به کارگیری این فناوری نوین در صنایع مختلف به صورت مستمر در حال اجرا است. یکی از محصولات این تکنولوژی با کاربری استفاده در صنایع غذایی، پزشکی، چوب و نساجی، سیستم‌های برش التراسونیک می‌باشد که مزایای قابل توجهی نسبت به سایر روش‌های رایج دارد. در این مقاله، طرح یک سیستم برش دستی التراسونیک ارائه شده و با تحلیل المان محدود، ابعاد ترنسدیوسر، بوستر و هورن برای دستیابی به شکل مود مناسب ارتعاشی در فرکانس مدنظر تعیین گردیده است. در این سیستم، ارتعاشات تولید شده در ترنسدیوسر به ابزار برشی منتقل شده و با کاهش میزان اصطکاک و نیز ایجاد ذوب موضعی در مواد، منجر به ایجاد فرآیند برش توسط ابزار برشی م‌شود. مقدار فرکانس رزونانس ترنسدیوسر kHz28 و شکل مود آن به صورت طولی در نظر گرفته شد. سپس محصول ساخته شده و نتایج حاصل از تحلیل المان محدود با نتایج شبیه‌سازی همخوانی مناسبی داشته‌اند.
کلیدواژه ها
موضوعات