استخراج تحلیلی شکل مودها و فرکانس‏ های طبیعی سیستم ارتعاشی تیر دوگانه گیردار با لایه پیزوالکتریک و مقایسه آن با روش اجزای محدود

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1064-ISAV (R1)
نویسندگان
دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده
برای حل معادلات حرکتِ سیستم ‏های چند درجه آزادیِ پیوسته از روش ‏های مختلفی همانند اجزای محدود و گسسته‏ سازی می‏توان کمک گرفت. روش مودهای فرضی یکی از روش‏ های گسسته‏ سازی محسوب می‏ گردد. دقت این روش، به مقدار زیادی به دقیق بودن مودهای فرضی انتخاب شده بستگی دارد. در این پژوهش هدف این است که شکل مودهای دقیق سیستم تیر دوگانه گیردار به همراه لایه پیزوالکتریک به وسیله راه‏ حل تحلیلی استخراج گردد. سیستم تیر دوگانه گیردار از دو تیر یک سر گیردار تشکیل شده که در انتها به وسیله یک فنر به یکدیگر متصل شده ‏اند. بر روی یکی از تیرها لایه ‏های پیزوالکتریک نیز نصب شده است. با داشتن شکل مودهای دقیق سیستم که تمامی شرایط مرزی اساسی و طبیعی را ارضا می ‏کنند، می‏ توان از روش مودهای فرضی با دقت بسیار بالایی استفاده کرد. در انتهای این پژوهش، به منظور بررسی دقت شکل مودهای به دست آمده از روش تحلیلی، میان آن‏ها و شکل مودهای حاصل از روش اجزای محدود که به وسیله نرم ‏افزار آباکوس به دست آمده ‏اند، مقایسه‏ ای انجام می‏ گردد که دقت بسیار بالای حل تحلیلی را اثبات می‏ کند.
کلیدواژه ها
موضوعات