تحلیل عددی ارتعاشات آزاد پوسته‌ی استوانه‌ای سه لایه با هسته آگزتیک با استفاده از تئوری‌های تغییرشکل برشی مرتبه بالا

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1067-ISAV (R1)
نویسندگان
1گروهمهندسی مکانیک/دانشگاه اراک/اراک/ایران
2گروه مهندسی مکانیک/دانشگاه اراک/اراک/ایران
چکیده
در این مقاله، ارتعاشات آزاد پوسته‌ی استوانه‌ای سه لایه با هسته‌ی آگزتیک (ضریب پواسون منفی) مورد بررسی قرار گرفته است. معادلات حاکم بر حرکت سازه بر اساس تئوری‌های تغییرشکل برشی مرتبه بالا استخراج شده‌اند. پوسته‌ی استوانه‌ای مذکور شامل سه لایه می‌باشد که رویه‌های فوقانی و تحتانی به صورت ایزوتروپیک از جنس آلومینیوم فرض شده‌اند و هسته دارای ساختار لانه زنبوری درون‌رو (ضریب پواسون منفی) از همان جنس آلومینیوم می‌باشد. شرایط مرزی برای حالت پوسته-ی استوانه‌ای دوسر ساده و حالت پوسته‌ی استوانه‌ای دو سر گیردار بررسی شده است. معادلات حرکت با استفاده از اصل همیلتون استخراج گردیده و فرکانس‌های طبیعی سیستم با استفاده از روش باقی‌مانده وزنی گالرکین بدست آمده‌اند. به‌منظور اعتبارسنجی روش حل و تئوری‌های استفاده شده در کار حاضر، ازگزارش‌های موجود در برخی از مقالات استفاده شده است. نتایج نشان‌دهنده‌ی دقت خوب تئوری‌های استفاده شده در این پژوهش می‌باشند. در پایان تاثیر ضخامت هسته و زاویه سلول واحد درون‌رو بر فرکانس‌های طبیعی سیستم در قالب نمودارهایی ارائه شده‌اند.
کلیدواژه ها
موضوعات