شبیه‌سازی عددی منابع تولید نویز در توربین‌های بادی محور قائم نوع H

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1104-ISAV (R1)
نویسندگان
1گروه حرارت و سیالات، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران
2دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران
چکیده
استفاده از توربین‌های بادی به عنوان یک راهکار متداول برای بهره‌برداری از انرژی‌های پاک شناخته می‌شود. یکی از چالش های استفاده از این توربین‌ها آلودگی صوتی یا همان نویز آنها می‌باشد. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از توربین‌های مورد استفاده در مناطق مسکونی از نوع محور قائم است، بررسی نویز این توربین‌ها حائز اهمیت می‌باشد. در این مقاله منابع تولید نویز یک توربین محور قائم از نوع H به صورت دو بعدی شبیه‌سازی شده است. شبیه‌سازی‌ها با استفاده از معادلات URANS و مدل توربولانسیSST-KW انجام شده است و به منظور اعتبارسنجی، نتایج بدست آمده با داده‌های آزمایشگاهی مقایسه گردیده است. در ادامه، منابع تولید نویز با استفاده از نتایج بدست آمده از شبیه‌سازی جریان تعریف گردیده است. نتایج نشان می‌دهد که در هر لحظه منابع تولید نویز تنها در اطراف یکی از سه پره حائز اهمیت است و دو پره دیگر مشارکت قابل توجهی در تولید نویز ندارند.
کلیدواژه ها
موضوعات