طراحی صدای پوشش دهنده اطلاعاتی بر مبنای الگوی گفتار برای ایجاد حریم خصوصی در فضاهای پلان باز

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1112-ISAV (R3)
نویسندگان
1گروه برق دانشگاه آزاد تهران مرکزی
2دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
چکیده
نوفه ناشی از گفتار آزاردهنده ترین نوع نوفه در محیط است. نوفه گفتار علاوه بر آزاردهنده بودن عامل حواسپرتی نیز است. یکی از روشهای کنترل نوفه در فضاهای پلان باز روش پوشش صدای گفتار با صدای پوشش دهنده است. صداهای پوشش دهنده معمول بر مبنای انرژی و از نوع ایستا هستند و از راندمان پایین برخوردار هستند. نوع دیگر صداهای پوشش دهنده اطلاعاتی هستند که از همان صدای هدف برای پوشش استفاده می کنند. در این تحقیق مواردی که می تواند در افزایش میزان پوشش و کاهش میزان آسیب های شنوایی و میزان حواسپرتی و آزردگی موثر باشد مورد بررسی قرار گرفته اند. برای بکارگیری پوشش رویهم افت، الگوریتمی ارائه شده است و بر این اساس دو صدای پوشش دهنده 1و 2 ارائه شده است. برای بررسی و مقایسه سه آزمون وضوح گفتار، میزان حواسپرتی و میزان آزردگی انجام شده است. آزمایش ها با هدف حذف اثر پوشش بازآوایی در اتاق صامت انجام شده اند و تعداد 10 نفر در آزمایش ها شرکت داشتند. نتایج وضوح گفتار بیانگر این موضوع است که پوشش رویهم افت می تواند تا حدی در بهبود میزان پوشش موثر باشد و اینکه محدود نمودن دامنه فرکانسی علاوه بر کاهش آسیب های شنوایی می تواند در کاهش میزان حواسپرتی نیز موثر باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات