نویسنده = سعیده داودی
تعداد مقالات: 1

1 Acoustic Scene Classification with Modulation Spectrogram Features and a Convolutional Recurrent Network
سعیده داودی؛ سایه میرزایی*
مشاهده مقاله