کلیدواژه ها = فاکتورهای ذهنی
تعداد مقالات: 1

1 پیش بینی خشم کارگران تحت مواجهه با صدا با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در محیط های صنعتی بسته
وحیده ابوالحسن نژاد*؛ الهه الله یاری؛ وحید ابوالحسن نژاد
مشاهده مقاله