کمیته راهبردی
رئیس انجمن آکوسیتک و ارتعاشات ایران دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دبیر کنفرانس دکتر داود یونسیان
دانشگاه علم و صنعت ایران
دبیر کمیته علمی دکتر محمدرضا الهامی
دانشگاه امام حسین (ع)
دبیر اجرائی دکتر مریم قصاب زاده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دبیر کمیته ارتباط با صنعت دکتر عباس رهی
دانشگاه شهید بهشتی
دبیر کمیته روابط بین الملل و انفورماتیک دکتر حمید مهدیقلی - دکتر آرش بهرامی
دانشگاه صنعتی شریف - دانشگاه تهران
دبیر کمیته آموزش دکتر فریناز فروزش
دانشگاه آزاد اسلامی