طراحی بهینه سیستم‌ تعلیق خودرو به کمک الگوریتم گرگ‌خاکستری

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1006-ISAV (R1)
نویسندگان
1گروه اموزشی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی سیرجان - سیرجان - استان کرمان
2مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سیرجان، شهر سیرجان، استان کرمان
چکیده
در صورت وجود سیستم تعلیق در خودرو‌، این سیستم وظیفه خنثی کردن ارتعاشات حاصل از ناهمواری‌های سطح جاده که به خودرو وارد می‌شود را به عهده دارد. اهمیت سیستم تعلیق در حفظ راحتی سرنشین‌ها می‌باشد. در تحقیق حاضر، از الگوریتم بهینه‌سازی گرگ‌خاکستری (Gray wolf optimizer) تک‌هدفه برای بهینه‌سازی مدل سیستم تعلیق دو درجه آزادی خطی خودرو، با در نظر گرفتن دو تابع هدف متفاوت استفاده شده ‌است. تابع هدف در این مسئله شامل مینیمم کردن شتاب بدنه خودرو و جابجایی نسبی بین بدنه خودرو و تایر می‌باشد که با استفاده از روش جمع‌وزنی، در کنار هم جمع شده-اند. روش جمع‌وزنی با ضرب یک عامل وزن درتابع هدف و جمع توابع هدف، اهداف مختلف را تبدیل به یک تابع هدف می‌کند. در نهایت مقایسه‌ای بین روش مذکور با سایر روش‌ها انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که روش ارائه شده در این مقاله، برتری و توانایی بیشتری نسبت به سایر روش‌ها دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات