تاثیر آلودگی صوتی ترافیکی و وسیله نقلیه بر فهم گفتار در مدارس ((مطالعه در شهرتهران))

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1008-ISAV (R1)
نویسندگان
گروه آموزشی عمران
چکیده
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا به روش توصیفی - پیمایشی می باشد . جامعه آماری تحقیق مطالعه موردی مدارس شهر تهران است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده سه مدرسه از مدارس تهران انتخاب می شود. روش نمونه گیری دانش آموزان، با استفاده از نمونه گیری طبقه ایی، از هر مدرسه سه کلاس و از هر کلاس با استفاده از فرمول کوکران نمونه ایی از دانش آموزان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. در این پژوهش، تجزیه و تحلیل داده‌ها مشتمل بر دو بخش یافته‌های توصیفی و یافته‌های استنباطی است. نتایج نشان می دهد بین پارامترهای شدت صدای بیرون، سرعت انواع وسایل نقلیه عبوری، حجم انواع وسایل نقلیه عبوری و با قابلیت فهم سخن ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. ضریب همبستگی بین متغیرهای شدت صدای بیرون و قابلیت فهم سخن که برای صبح، ظهر، بعد از ظهر و زمان کل در مدرسه اول برابر با 576/0-، 428/0- ، 607/0- و 550/0- است. با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون برای هر سه زمان کوچکتر از 05/0 است، نتیجه گرفته می‌شود که همبستگی بین این دو متغیر معنادار است.
کلیدواژه ها
موضوعات