نویسنده = امید مومن زاده
تعداد مقالات: 1

1 تاثیر آلودگی صوتی ترافیکی و وسیله نقلیه بر فهم گفتار در مدارس ((مطالعه در شهرتهران))
امیراسماعیل فروهید*؛ امید مومن زاده
مشاهده مقاله