مطالعه رفتار آکوستیکی ساختار لانه زنبوری سلولی اوکستیک با تشدید کننده داخلی

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1022-ISAV (R1)
نویسندگان
1علم و صنعت ایران
2دانشگاه علم و صنعت ایران، آزمایشگاه کنترل نویز و ارتعاشات
چکیده
در دو دهه اخیر، فراماده با خواص منحصر به فردی که دارد، شامل میرایی امواج که قابل استفاده در مهندسی آکوستیک می باشد، توجه محققان زیادی را به خود جلب نموده است. فراماده های متنوعی برای این منظور طراحی شده اند. ساختار های لانه زنبوری اوکستیکی به دلیل خواصی که ناشی از شکل ساختاری آن هاست ( به مانند مدول بالک و .....) بر انتشار امواج اثر می گذارد. از تشدید کننده های داخلی با توجه به مکانیسم تشدید موضعی معمولاً برای ایجاد شکاف باند در ناحیه فرکانس های پایین برای انواع مختلف ساختارهای تناوبی استفاده می شود. تشدیدکننده های داخلی به جهت ارتقای قابلیت میرایی ارتعاشات در ساختار لانه زنبوری سلولی اوکستیک قرار می گیرد. این موضوع موجب کاهش بیشتر قدرت اصوات بازتابی توسط صفحه مرتعش می شود. تشدیدکننده های داخلی، توانایی میرایی ارتعاش ساختار لانه زنبوری سلولی اوکستیک را به طور موثری افزایش داده و بازه فرکانسی موثر میرایی ارتعاشات را گسترده تر می نماید. براساس تئوری بلوخ و روش المان محدود، مشخصات شکاف باند برای ساختار لانه زنبوری سلولی اوکستیک در شرایط مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه ها
موضوعات