تحلیل پایداری سیستم برداشت انرژی از دو تیر طره و پیزوالکتریک ‏چرخان

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1069-ISAV (R1)
نویسندگان
1ایران تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی مکانیک‏
2Khajeh Nasir
چکیده
در این پژوهش یک سیستم برداشت انرژی که در آن دو تیر طره کوپل شده با لایه های پیزوالکتریک به یک دیسک ‏صلب چرخان متصل هستند معرفی شده است. تحلیل پایداری از نمایش فضای حالت سیستم و مقادیر ویژه آن بررسی ‏شده است. پایداری سیستم بر اساس نامعادله ای به عنوان شاخص پایداری بیان شد و نمودارهای پایداری بر حسب ‏مقاومت الکتریکی، ولتاژ، جریان الکتریکی و توان الکتریکی در سرعت های مختلف ترسیم شد. مشاهده شد که برای هر ‏سرعت زاویه ای مشخص، منحنی ها دارای یک نقطه بیشینه می باشند که نشان دهنده بیشترین پایداری است و این نقطه ‏بیشینه با افزایش سرعت زاویه ای کاهش می یابد. همچنین مشاهده شد که سیستم در سرعت زاویه ای ‏Rad/s‏ 30 و ‏مقاومت 2232 اهم بیشترین پایداری را داشته اما لزوما توان تولیدی، بیشینه نخواهد بود بنابراین در طراحی یک ‏سیستم برداشت انرژی، پس از تعیین مرز پایداری، لازم است انتخابی بهینه بین دو هدف پایداری بیشتر و توان تولیدی ‏بیشتر انجام پذیرد.‏
کلیدواژه ها
موضوعات