بررسی تاثیر تخلخل بر ارتعاشات صفحات کامپوزیتی هوشمند از جنس مواد مگنتواستریکتیو همراه شده با نانو صفحات مدرج تابعی

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1073-ISAV (R1)
نویسندگان
1گروه مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران
2گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین
چکیده
مطالعه حاضر با هدف تجزیه و تحلیل رفتار ارتعاشی یک نانو صفحه ساندویچی کامپوزیتی انجام شده است. کامپوزیت ساندویچی از سه لایه تشکیل شده است که در هسته آن یک ماده مغناطیسی (ترفنول- دی) قرار دارد، و سطح بالا و پایین یک ماده مدرج تابعی قرار داده شده است. سیستم مذکور قرار است در بستر وینکلر و پاسترناک باقی بماند. روابط حرکتی براساس تئوری صفحه مرتبه اول برشی تعیین می شوند. از طرف دیگر، معادله حاکم با استفاده از اصل همیلتون بدست می آید و برای شرایط مرزی ساده با استفاده از روش تحلیلی ناویر حل می شوند. برای در نظر گرفتن اثر مقیاس کوچک، از نظریه غیر محلی ارینگن استفاده می شود. همچنین، تأثیر پارامترهای مختلف مانند پارامتر غیر محلی، وینکلر، پاسترناک، شاخص گرادیان ، مقدار تخلخل و غیره با جزئیات در نظر گرفته و توضیح داده شده است. همچنین، تأثیر پارامترهای مختلف به صورت گرافیکی و عددی توصیف شده است. از سوی دیگر، برای بررسی صحت و اعتبار مطالعه حاضر، تحقیق ذکر شده با مطالعات موجود در پیشینه ی پژوهشی مقایسه می شود. از نتایج مطالعه موجود می توان در طراحی نانو سنسورهای مکانیکی، صنعت خودروسازی، پژوهشگاه هوافضا و سازمان صنایع هوایی ایران، صنایع سنسور سازی استفاده کرد.
کلیدواژه ها
موضوعات