طراحی و اجرای کنترل مهندسی صدا مبتنی بر سازه در یک صنعت تولید سازه‌های فلزی

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1078-ISAV (R1)
نویسندگان
1گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت، قطب علمی آموزشی بهداشت حرفه‌ای، مرکز تحقیقات بهداشت و ایمنی شغلی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
2گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت، مرکز پژوهش دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
چکیده
صنایع فلزی از جمله صنایع با آلودگی صوتی بالا بوده که با توجه به تعداد بالای کارکنان در این صنایع، کنترل صدا و پیشگیری از عوارض مواجهه با آن ضروری است. هدف از مطالعه حاضر کنترل صدا مبتنی بر مداخلات سازه‌ای و مجزاسازی بخش‌ها از یکدیگر در یک صنعت سازه‌های فلزی بوده است. این مطالعه مقطعی در سال ۱۳۹۹ جهت کنترل صدا و پیشگیری از انتقال آن بین سوله اصلی و بخش‌های اداری انجام شد. در مرحله طراحی صنعت مربوطه تراز فشار صوت سوله اصلی با بررسی صنایع مشابه برآورد شد و سپس محاسبات لازم جهت تعیین مصالح با جنس، ضخامت و چگالی مناسب تعیین گردید. طرح موردنظر در هنگام اجرای سازه و سوله‌سازی اعمال شد. در نهایت پس از شروع به‌کار فرایند تولید، صدا به‌وسیله صداسنجSVANTEK SVAN 971 در واحد تولید و بخش‌ اداری ارزیابی و آنالیز فرکانس انجام شد و بدین ترتیب میزان اثربخشی طرح کنترل صدا مبتنی بر سازه مشخص گردید. نتایج حاصل از آنالیز صدا در بخش تولید نشان داد، فرکانس غالب سوله اصلی ۴۰۰۰ هرتز بوده است. میانگین تراز فشار صوت در سوله تولید برابر ۲/۸۶ دسی‌بل بود. همچنین میانگین تراز فشار صوت در بخش اداری برابر با ۶/۴۶ دسی‌بل بود که از حدود استاندارد مجاز کشوری پایین‌تر است. بنابراین با احتساب یک درصد نشتی دیواره‌ها، تراز فشار صوت ناشی از سالن تولید بیش از 30 دسی‌بل کاهش یافته بود. بر اساس نتایج این مطالعه، می‌توان بیان داشت که کنترل صدا بر مبنای افت انتقال از طریق مداخلات سازه‌ای می‌تواند تا حد زیادی از انتقال آلودگی صوتی پیشگیری کند. دیواره‌های جداکننده در صورتی که با ضخامت و چگالی مناسب مورد استفاده قرار گیرند، قادر هستند تا حد زیادی از انتقال صوت به سایر بخش‌ها جلوگیری کنند.
کلیدواژه ها
موضوعات