نویسنده = مجتبی برزگری
تعداد مقالات: 1

1 کاهش ارتعاشات عرضی تیر با استفاده از مفهوم فراسازه
مجتبی برزگری*؛ محمد فدایی
مشاهده مقاله