کاهش ارتعاشات عرضی تیر با استفاده از مفهوم فراسازه

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1021-ISAV (R1)
نویسندگان
1دانشجو کارشناسی ارشد رشته طراحی کاربردی دانشگاه صنعتی قم
2دانشیار و رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قم
چکیده
چکیده
به سازه هایی که در آن بتوان بدون افزایش وزن کل سازه، ارتعاش را کاهش داد فراسازه گویند. در این مقاله نقش فراسازه ها در کاهش ارتعاش عرضی تیر، بررسی می شود. تیر انتخاب شده، یک تیر کنسولی با مقطع مربع توخالی است. تعداد 5 جاذب ارتعاشی دارای جرم یکسان، در سراسر طول تیر فراسازه، به فواصل یکسان توزیع شده اند. فرکانس جاذب ها، در دو حالت فرکانس ثابت و تغییر خطی، در نظر گرفته می شود. اولین فرکانس طبیعی تیر اصلی و فراسازه از روش اجزاء محدود و در نرم افزار آباکوس محاسبه می شود. مقایسه نتایج و نمودارهای FRF بدست آمده، نشان می دهد که از جاذب های ارتعاشی توزیع شده، می توان برای کاهش ارتعاشات عرضی یک سیستم و بدون اضافه کردن جرم به سازه، استفاده کرد. افزایش تعداد جاذب ها در حالتی که فرکانس آنها ثابت و برابر فرکانس تیر اصلی است، تاثیر چندانی بر کاهش ارتعاشات ندارد و فقط امکان تنظیمات بیشتر جاذب ها را فراهم می کند. بنابراین جاذب های توزیع شده باید به گونه ای طراحی شوند که فرکانس های طبیعی آنها، گستره ای از فرکانس ها را در برگیرد. در این فراسازه خاص نسبت جرمی (جرم جاذب ها نسبت به جرم کل سازه) در حدود 0.144و حداکثر تعداد جاذبها 5 عدد است. نتایج همچنین نشان می دهد که ، در حالتی که فرکانس جاذب ها به صورت خطی تغییر می کند، فراسازه عملکرد بهتری دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات