نویسنده = بهزاد مداح القلندیس
تعداد مقالات: 2

1 بررسی عددی تأثیر تنش پسماند بر روی دامنه هارمونیک دوم موج لمب فرکانس پایین در محیط هایپرالاستیک
بهزاد مداح القلندیس؛ محمد حسین سوگی*؛ سید ابراهیم موسوی ترشیزی
مشاهده مقاله

2 ارزیابی عددی تأثیر تنش پسماند موضعی بر سرعت پرواز موج لمب فرکانس پایین در ورق ترکیبی
بهزاد مداح القلندیس؛ محمد حسین سورگی*؛ سید ابراهیم موسوی ترشیزی
مشاهده مقاله