ارزیابی عددی تأثیر تنش پسماند موضعی بر سرعت پرواز موج لمب فرکانس پایین در ورق ترکیبی

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1031-ISAV (R1)
نویسندگان
1دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی
3دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
امروزه صنایع مرتبط با سیستم‌های حمل و نقل با توجه به پیشرفت تکنولوژی و در راستای مسائل زیست محیطی، سعی بر کاهش وزن محصول دارند که کاهش مصرف سوخت را به دنبال دارد. از این رو تکنولوژی ورق‌های ترکیبی اخیراً مورد توجه صنایع قرار گرفته است. ورق‌های ترکیبی از اتصال دو یا چند ورق با ضخامت مختلف و یا حتی با جنس و پوشش‌های متفاوت ساخته می‌شوند. از آنجایی که اتصال این ورق‌ها به هم عمداً از طریق فرایند جوشکاری صورت می‌پذیرد لذا در اثر تغییرات دمایی و یا تغییر شکل پلاستیک تنش پسماند در این ورق‌ها ایجاد می‌شود. در صورتی که این تنش بیش از حد باشد در آینده می‌تواند سبب بروز مشکلاتی برای ورق شده و عمر خستگی آن را تحت تأثیر قرار دهد. به همین منظور برای حفظ ایمنی سازه و جلوگیری از خسارات احتمالی، ارزیابی تنش پسماند در قطعات جزء مسائل مهم به شمار می‌رود. استفاده از امواج فراصوتی به علت ماهیت غیرمخرب، اخیرا مورد توجه محققان قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از نرم‌افزار اجزاء محدود آباکوس یک مدل دو بعدی، ورق دو ضخامته، شبیه‌سازی و اثر تنش پسماند روی سرعت انتشار موج لمب مطالعه گردید. تحریک موج یکبار در روی ورق نازک و بار دیگر بر وری ورق ضخیم انجام گرفت و نتایج آن‌ها بررسی شد. از چهار فرکانس تحریک مختلف استفاده شد و مشاهده شد که با کاهش فرکانس، تغییرات سرعت پرواز مد A0 موج لمب افزایش می‌یابد.
کلیدواژه ها
موضوعات