کلیدواژه ها = ورق ترکیبی
تعداد مقالات: 1

1 ارزیابی عددی تأثیر تنش پسماند موضعی بر سرعت پرواز موج لمب فرکانس پایین در ورق ترکیبی
بهزاد مداح القلندیس؛ محمد حسین سورگی*؛ سید ابراهیم موسوی ترشیزی
مشاهده مقاله