کلیدواژه ها = امواج لمب
تعداد مقالات: 3

1 بررسی اثر پارامترهای مختلف در انتشار امواج لمب در کامپوزیت های سختی متغیر
هادی قشوچی برق*؛ ملینا حسنی
مشاهده مقاله

2 بررسی عددی تأثیر تنش پسماند بر روی دامنه هارمونیک دوم موج لمب فرکانس پایین در محیط هایپرالاستیک
بهزاد مداح القلندیس؛ محمد حسین سوگی*؛ سید ابراهیم موسوی ترشیزی
مشاهده مقاله

3 ارزیابی عددی تأثیر تنش پسماند موضعی بر سرعت پرواز موج لمب فرکانس پایین در ورق ترکیبی
بهزاد مداح القلندیس؛ محمد حسین سورگی*؛ سید ابراهیم موسوی ترشیزی
مشاهده مقاله