نویسنده = محمد جواد بارجان
تعداد مقالات: 2

1 بررسی ارتعاشات دستگاه آزمون خستگی سایشی با نمونه‌های آلومینیومی و استفاده از تکنیک همبستگی تصویر دیجیتال
محمد جواد بارجان؛ مصطفی میرزاخانی؛ محمد مهدی خطیبی؛ ستار محمد اسفرجانی؛ محمد آزادی*
مشاهده مقاله

2 بررسی ارتعاشات دستگاه آزمون خستگی خمشی دورانی روی نانوکامپوزیت پایه آلومینیومی و روش همبستگی تصویر دیجیتال
مصطفی میرزاخانی؛ محمد جواد بارجان؛ محمد مهدی خطیبی؛ ستار محمد اسفرجانی؛ محمد آزادی*
مشاهده مقاله