بررسی ارتعاشات دستگاه آزمون خستگی سایشی با نمونه‌های آلومینیومی و استفاده از تکنیک همبستگی تصویر دیجیتال

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1060-ISAV (R1)
نویسندگان
1دانشگاه سمنان
2عضو هیات علمی
چکیده
امروزه روش‌های جدیدی برای بررسی تغییر شکل‌ها در سازه‌های مکانیکی ارائه شده است. یکی از این روش‌ها، تکنیک همبستگی تصویر دیجیتال است که با تصویربرداری با سرعت بالا از سازه مدنظر و پردازش آن، می‌توان تغییر شکل و ارتعاشات ماده را تحلیل نمود. در این تحقیق، ارتعاشات دستگاه آزمون خستگی سایشی که در آن دو نوع نمونه، آلیاژ آلومینیوم با ذرات نانو و بدون ذرات نانو را با استفاده از تکنیک پردازش تصویر، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این تحلیل، در تنش‌های خمشی مختلف و نیروی سایش 15 نیوتن، اجرا شده تا قابلیت روش و محدوده کارکردی آن، استخراج شود. به منظور صحه‌گذاری بر نتایج بدست آمده از روش کدنویسی، از مقایسه با نتایج نرم‌افزار متلب استفاده خواهد شد. در ابتدا برای راستی آزمایی این مجموعه کد و برنامه دو سه نمونه را آزمایشی مورد بررسی قرار داده و نتایج آن تحلیل شده است. در ادامه برای تحلیل ارتعاشات دستگاه خستگی سایشی در وهلة اول با استفاده از دوربین به ضبط فیلم از مجموعه دستگاه آزمون خستگی سایشی پرداخته شده است. سپس با تبدیل فیلم‌های مربوطه به عکس، جابجایی آن را با تکنیک همبستگی تصویر دیجیتال بدست آورده و با استفاده از کد و دستورهای مورد نیاز نمودار تبدیل فوریه سریع نیز بدست می‌آید.
کلیدواژه ها
موضوعات