نویسنده = هادی دارابی
تعداد مقالات: 1

1 مدلسازی دینامیکی ربات انعطاف‌پذیر به روش لاگرانژ و گسسته‌سازی المان محدود
هادی دارابی*؛ محمد رضا الهامی
مشاهده مقاله