موضوعات = The effects of noise
تعداد مقالات: 2

1 پیش بینی خشم کارگران تحت مواجهه با صدا با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در محیط های صنعتی بسته
وحیده ابوالحسن نژاد*؛ الهه الله یاری؛ وحید ابوالحسن نژاد
مشاهده مقاله

2 مواجهه با صدا و ارتباط آن با عملکرد شناختی در کارگران صنعت نساجی
زهراسادات آقامیری*؛ مسعود شفیعی مطلق؛ فاطمه شهبازی؛ حانیه عبدی
مشاهده مقاله