مدلسازی دینامیکی و تحلیل ارتعاشات آزاد سازه تجمیعی-کشسانی سه میله ای

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1004-ISAV (R1)
نویسندگان
1پژوهشگاه هوافضا-پژوهشکده سامانه های فضانوردی
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
چکیده
در این مقاله تحلیل ارتعاشات آزاد سازه تجمیعی-کشسانی (تنسگریتی) سه میله ای با پیش‌تنیده محوری مورد بررسی قرار گرفته است. وضعیت خودپایدار داخلی در این سیستمها شرایطی را برای توسعه و تشکیل آنها بدون الزام در تعیین شرایط مرزی ایجاد میکند. برای مدلسازی دقیق دینامیک این سیستمها می بایست از روشهای دینامیکی در حوزه فرکانس بهره گرفت. به این ترتیب، در این پژوهش برای استخراج معادلات حرکت و تحلیل ارتعاشات آزاد در قالب فرکانسهای طبیعی سیستم از روش المان طیفی با استفاده از شکل مودهای دینامیکی استفاده شده است. به طوریکه فرکانسهای طبیعی سیستم از روش ویتریک-ویلیامز برای سازه با سطح مقطع مثلث متساوی الساقین استخراج شده است. شبیه سازیها به صورت یک مطالعه مقایسه ای برای نسبت طولهای متفاوت کابلهای سطوح فوقانی و تحتانی و همچنین نسبت ارتفاعهای مختلف سازه ارائه شده است. نتایج حاصل در قالب فرکانسهای طبیعی و دامنه برای هندسه های مختلف منشور منتظم سه میله ای، بیانگر میزان تعادل و سفتی آن میباشد.
کلیدواژه ها
موضوعات