بررسی رفتار ارتعاشاتی و اکوستیکی تفنگ بادی به کمک نرم افزار انسیس

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1039-ISAV (R1)
نویسندگان
1استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه تفرش
2گروه مهندسی مکانیک دانشگاه تفرش
3مدیرعامل شرکت پردازشگران صوت و ارتعاش
چکیده
ایرگان یا تفنگ بادی لرزه ای، یک عملگر بسیار سریع آکوستیکی است که میتواند صوت قابل توجهی را تولید کند. این مقاله به بررسی رفتار ارتعاشاتی و اکوستیکی ایرگان یا تفنگ بادی لرزه ای به کمک نرم افزار انسیس پرداخته است. ابتدا بر اساس کاربرد مرسوم و جهت عملکرد در محیط مشخص طراحی لازم انجام شده سپس با مدلسازی نمونه در نرم افزار انسیس نتایج تحلیل های مختلف ارائه شده است. طبیعی است روند تحلیل ها به صورت تحلیل استاتیکی، دینامیکی، ارتعاشاتی و آکوستیکی جهت بررسی صحت عملکرد تجهیز انجام شده است. در تحلیل ارتعاشاتی به بررسی فرکانس‌های طبیعی تفنگ بادی لرزه ای بر اثر فشار های داخلی مختلف پرداخته شده است. در تحلیل اکوستیکی از نقاط فرکانس های طبیعی بخش ارتعاشات و اختلاف فشار موجود بین داخل و خارج جسم که عامل اصلی ایجاد صوت می باشد، استفاده شده تا محیط اطراف تفنگ بادی لرزه ای شبیه سازی شده و شدت صوت گسترده شده در محیط مشخص شود. این بخش نیز مانند بخش قبل در دو فشار داخلی مختلف مورد بررسی قرار گرفته و در نتیحه گیری به مقایسه و بررسی نتایج این بخش پرداخته شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات