کنترل بازخورد نوسانات القایی ناشی از ریزش گردابه‌ اطراف سیلندر دایروی مبتنی بر تغییرات نیروی وارد برتیغه پیزوالکتریک

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1062-ISAV (R1)
نویسندگان
دانشگاه سراسری قم
چکیده
نیاز گسترده انسان به منابع انرژی پاک از مسایل اساسی در زندگی بشر بوده و تلاش برای دستیابی به یک منبع تمام نشدنی انرژی از ارزوهای دیرینه انسان محسوب می‌شود و او همواره در تصورات خود به دنبال منبع نیرویی بی‌پایان بوده که در هر زمان و مکان از آن استفاده کنند و هم بر محیط زیست تاثیری نداشته باشد .پیزو‌الکتریک‌ها یکی از منابع تولید انرژی الکتریکی بی‌پایان هستند. در سالهای اخیر با توجه به امکان استفاده از مواد پیزوالکتریک در عرصه‌های مختلف نظیر کنترل شکل، استهلاک ارتعاشات و صدا و تشخیص عیوب سازه‌ها و... این مواد مورد توجه بسیاری از محققین و دانشمندان قرار گرفته اند. در این پژوهش با استفاده از تغییرات نیروی برآ روی تیغه پیزوالکتریک، نوسانات القایی ناشی از ریزش گردابه اطراف سیلندر، کنترل می‌شود. به این صورت که مدل مورد نظر برای دو حالت با کنترل‌کننده و بدون کنترل‌کننده در نظر گرفته می‌شود نتایج بدست آمده نشان می‌دهند در حالت بدون کنترل‌کننده مقدار مطلق نوسانات20 میلی‌متر بوده ولی در حالت با کنترل‌کننده این مقدار به 5 میلی‌متر می‌رسد. همان‌طور که مشخص است تاثیرات کنترل‌کنده باعث کاهش نوسانات سیلندر شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات