ارزیابی اثر تغییر شرایط مرزی و مشخصات سخت‌کننده بر عملکرد لرزه ای دیوارهای برشی فولادی کمانش ناپذیر

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1071-ISAV (R1)
نویسندگان
1گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
2موسسه آموزش عالی طبری بابل، بابل، ایران
3موسسه آموزش عالی طبری، بابل، ایران
چکیده
دیوارهای‌برشی‌فولادی همراه با سخت‌کننده به‌عنوان یک سیستم باربرجانبی نوین برای سازه‌های بلندمرتبه از سختی صفحه‌ای و مقاومت بالایی برای تحمل بارهای‌جانبی برخوردارند و بررسی دقیق رفتار آنها در مقابل بارهای‌جانبی دارای اهمیت بسیاری می‌باشد. در تحقیق حاضر، مقاومت، شکل‌پذیری و رفتار چرخه‌ای این المان با تغییر شرایط‌مرزی و مشخصات‌هندسی سخت‌کننده‌ها موردبررسی قرارگرفته است. بدین‌منظور با بکارگیری روش اجزای محدود در نرم‌افزار آباکوس و مدلسازی رفتار غیرخطی دیوار و رفتار خطی اجزای مرزی تیر و ستون‌ها، ابتدا صحت مدلسازی با روش‌های آزمایشگاهی موردبررسی قرارگرفته و سپس با تغییر شرایط‌مرزی، راستا، تعداد و موقعیت سخت‌کننده‌های کلاهی به مطالعه پارامتریک رفتار لرزه‌ای این المان پرداخته‌شده است. رفتار لرزه‌ای دیوارهای برشی فولادی تحت تاثیر همزمان سختی ورق و شرایط گیرداری اتصال دیوار به المان‌های مرزی می‌باشد. بنابراین افزایش بیش از حد درجات آزادی اتصال دیوار برشی به المان‌های مرزی به دلیل کاهش سختی سیستم می‌تواند نتایج معکوسی بر رفتارلرزه‌ای سیستم دیواربرشی داشته‌باشد. ازطرف دیگر افزایش بیش از حد گیرداری اتصال دیواربرشی به المان‌های مرزی نیز به دلیل کاهش قابلیت شکل‌پذیری، می‌تواند روند بهبود رفتارلرزه‌ای سیستم دیواربرشی در اثر افزایش سختی اتصال را تحت‌تاثیر قراردهد. در بین تمام حالت‌های موردبررسی، دیوارهای برشی با شرایط مرزی گیردار در بالا و پایین و مفصلی در چپ و راست دیوار که دارای سه سخت‌کننده افقی یا قائم می‌باشد، نسبت به سایر مدل‌ها رفتارلرزه‌ای بهتری در قابلیت جذب انرژی و نیروی مقاوم فشاری و کششی نشان می‌دهند بطوری که فقط افزایش تعداد سخت‌کننده افقی سبب افزایش۱۲۰درصدی و افزایش تعداد سخت‌کننده قائم سبب افزایش۱۵۰درصدی قابلیت جذب انرژی سیستم شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات