ارائه مدل ارتعاشی توربین بادی بدون پره گردابه ای با مقطع دایره ای

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1107-ISAV (R1)
نویسندگان
دانشگاه جامع امام حسین ع
چکیده
ژنراتور های جدید انرژی در مقایسه با توربین های سابق می توانند خصوصیات متفاوت ارائه دهند و با بهبود بهره وری استفاده از این منبع پاک انرژی را افزایش دهند. رزونانس ناشی از نیروهای ایروالاستیک به طور معمول جزء موارد منفی برای یک سازه محسوب می شوند اما برای این فناوری نوین و استفاده از انرژی باد به عنوان عنصر مفید برای برداشت انرژی می باشد و تحولی عظیم در این علم پدید آورده است.
در این مقاله مدل ارتعاشی دینامیکی برای توربین بادی بدون پره گردابه ای با مقطع دایره ای با ساختار مشخص را ارائه خواهیم دارد و برای صحت سنجی روابط بدست آمده با استفاده از نرم افزار انسیس به حل عددی مدل می پردازیم و صحت نتایج را بررسی خواهیم کرد. .
پیکر بندی توربین بدون پره مورد بحث از یک پایه انعطاف پذیر متصل به بدنه صلب تشکیل شده است. پایه انعطاف پذیر شرایط ارتعاشات را فراهم می سازد در حالی که دکل با قرار گیری در معرض جریان باد وظیفه تولید نیروی نوسانی آیرودینامیکی توسط تشکیل گردابه های ورتکس ون کارمن را بر عهده دارد. بدیهی است که با توجه به قطر کم پایه انعطاف پذیر از نیرو های آیرودینامیکی وارد بر آن صرف نظر خواهیم کرد.
کلیدواژه ها
موضوعات