بررسی عددی اثر ارتعاشات محیطی بر پی ناحیه بحرانی پروژه چشمه نور ایران

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1018-ISAV (R1)
نویسندگان
1گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
2پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
3شرکت فن‌آوران طرح جامع
چکیده
بررسی ارتعاشات محیطی از زمان مطالعات مکانیابی تا بهره‌برداری ضروری است. مکمل مطالعات میدانی انجام شده، تحلیل‌های عددی است که می‌توان از آن در مرحله طراحی پی ناحیه بحرانی و بررسی اثر احداث این بخش بر پاسخ ارتعاشی ناحیه مورد مطالعه، بهره برد. تعیین میزان اثربخشی انواع طرح‌ها و روش‌های کنترل سطح ارتعاشات با استفاده از روش‌های عددی قابل انجام است. در این تحقیق علاوه بر بررسی عددی پاسخ ارتعاشی پی ناحیه بحرانی در سناریوهای مختلف بارگذاری، راهکار‌های کاهش اثرات ارتعاشات نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. علاوه بر این سعی شده با بهره‌گیری از تجربیات سایر پروژه‌ها مسیر برای انجام طراحی پی ناحیه بحرانی، در مرحله دوم مطالعات مهندسی، با در نظر گرفتن معیار پاسخ ارتعاشی آن مشخص گردد. هدف از ارائه این مقاله بررسی پاسخ ارتعاشی فونداسیون در موقعیت‌هایی از پی ناحیه بحرانی می‌باشد که برای آن محدودیت ارتعاش تعریف شده است. این نواحی شامل کف‌های محل استقرار ماشین شتابگر و خطوط باریکه به همراه تونل شتابگر است. در این راستا پاسخ فونداسیون ناحیه بحرانی تحت ارتعاشات تاریخچه زمانی ناشی از عبور وسیله نقلیه در موقعیت‌های مختلف، مانند مسیرهای فرضی در محدوده اطراف ساختمان اصلی و نیز مسیرهای زیرگذر دسترسی به محوطه باز میانی مطالعه شده است. در ادامه انواع راهکارهای کاهش ارتعاشات، نظیر اثر ضخامت فونداسیون و بهسازی خاک بستر فونداسیون و ایجاد محدودیت سرعت برای وسایل نقلیه در مسیر‌های پیرامونی، در مدل‌های عددی لحاظ گردیده و در نهایت راهکار مناسب برای کنترل سطح ارتعاشات پی ناحیه بحرانی توصیه می‌شود.
کلیدواژه ها
موضوعات