مدل سازی و کنترل سیستم تعلیق نیمه اتومبیل پنج درجه آزادی خطی با کنترلر PID مرتبه کسری

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1087-ISAV (R1)
نویسندگان
1دانشگاه صنعتی سیرجان
2هیئت علمی دانشگاه صنعتی سیرجان
3دانشجوی دانشگاه صنعتی سیرجان
چکیده
یکی از بخش‌های مهم هر خودرو سیستم تعلیق آن است. جذب ارتعاشات و تکان‌های ناشی از حرکت خودرو بر روی سطوح ناهموار و جلوگیری از انتقال این ارتعاشات و تکان‌ها به شاسی، اتاق و سرنشینان یکی از وظایف این سیستم می باشد. وظیفه دیگر این سیستم حفظ فرمان پذیری خودرو از طریق ایجاد اصطکاک مناسب بین لاستیک و سطح جاده است. انجام وظایف یاد شده در تمامی شرایط جاده‌ای کار دشواری است. سیستم‌های تعلیق به دو نوع غیر فعال و کنترل شده تحت عنوان‌های فعال و نیمه فعال تقسیم بندی می شوند.. سیستم‌های کنترل شده وظایف یادشده را با کیفیت بیشتری انجام می دهند. در این مقاله، با شبیه سازی کامپیوتری سیستم پنج درجه آزادی خطی (مدل نیمه اتومبیل) فعال شده توسط کنترل کننده PID مرتبه کسری، به بررسی پاسخ سیستم به ورودی‌های (bump)متفاوت پرداخته می شود. ضرایب این کنترلر پارامترهایی هستند که به وسیله الگوریتم کلونی زنبور عسل بهینه سازی می شوند. نتایج به دست آمده حاکی از پاسخ مناسب این سیستم تعلیق فعال به انواع مختلف شرایط جاده‌ای است.
کلیدواژه ها
موضوعات